‘Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “tam ve eksiksiz” ibaresi “doğru, eksiksiz ve zamanında” şeklinde değiştirildi.
Yönetmeliğin 6. maddesinin 5. ve 6. fıkralarına alt bent olarak, “Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek“, 7. fıkrasına da “Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek” ibaresi eklendi.
Söz konusu yönetmeliğin 61. maddesine, “Ön büro personeli doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.” hükmünü içeren bir fıkra ilave edildi.
Adalet Bakanlığından:
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ
MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 11/7/2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tam ve eksiksiz” ibaresi “doğru, eksiksiz ve zamanında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına, altıncı fıkrasına ve yedinci fıkrasına (b) alt bendi olarak aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”
“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”
“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek,”
MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Ön büro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”
MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
11/7/201529413

Benzer içerikleri
size gönderelim

E-posta bültenimize abone olun ve önemli içerikleri size gönderelim

Abone olduğunuz için teşekkürler

Birşeyler yanlış gitti!